Het regelen van een begrafenis.

Bij het bespreken van een uitvaart, is het van groot belang te weten, welke wensen een dierbare heeft met betrekking tot een uitvaart. We moeten immers deze wensen respecteren en uitvoeren.

Een begrafenisplechtigheid wordt over het algemeen voorafgegaan door een kerkdienst in de parochie waartoe men behoort. Een aangesloten pastor kan de dienst voorgaan, daarbij kunt u gebruik maken van een kerkkoor en kunnen er, als u dat op prijs stelt, persoonlijke uitvaartliturgieën worden gedrukt. De kosten van een uitvaart worden over het algemeen bepaald door uw kerkelijke (jaarlijkse) bijdrage. Tijdens een uitvaartdienst zijn ook uitvaartassistenten/dragers aanwezig die ondermeer zorgdragen voor de begeleiding, de collecte, het uitreiken van gedachtenisprentjes en op de begraafplaats. Maar u kunt er ook voor kiezen om een uitvaartdienst elders te laten plaatsvinden, bijvoorbeeld in een aula van een crematorium, een verpleeghuis of in de buitenlucht. Onze uitvaartverzorger kan u over de mogelijkheden nauwgezet informeren.

Met betrekking tot het graf moet er vaak een serieuze keuze worden gemaakt tussen een enkel, een dubbeldiep graf of een bijplaatsing. Ook de termijn van grafrechten (bijvoorbeeld 10 jaar of 20 jaar) kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Wanneer er sprake is van een bijplaatsing, behoeft er geen locatie te worden bepaald. Bij de keuze voor een nieuw graf bieden veel begraafplaatsen de mogelijkheid om met de beheerder van de begraafplaats, een graflocatie te bepalen.

Nadat de begrafenis heeft plaatsgevonden, overlegt u met een gerenommeerd bedrijf, de keuze in monumenten, teksten en afbeeldingen. In overleg komt u ook een datum overeen waarop tot plaatsing wordt overgegaan. Per begraafplaats verschilt de bodemgesteldheid en de daarmee samenhangende mogelijkheid van plaatsing. Daar kunnen een aantal maanden aan voorafgaan. Tot het moment dat een monument geplaatst wordt, kan er het gevoel zijn dat een dierbare “anoniem” begraven ligt. Om deze gedachte bij u weg te nemen, plaatsen wij van Jan Reedijk Uitvaartverzorging, kosteloos een tijdelijk grafmarkering aan de voet van het graf. Dit is weersbestendig en kan langere tijd dienst doen als “monument”. Door deze geste is het graf voor een ieder herkenbaar als gedenkplaats.

Kosten van een begrafenis

Een begrafenis wordt vaak voorafgegaan door een kerkdienst in de parochie waartoe men behoort. Een aangesloten pastor kan de dienst voorgaan, ter opluistering zal ook een kerkkoor haar diensten verlenen en worden er persoonlijke uitvaartliturgieën gedrukt. De kosten van een uitvaart worden in het algemeen ook bepaald door uw kerkelijke (jaarlijkse) bijdrage. Tijdens een dienst zijn ook uitvaartassistenten/dragers aanwezig die ondermeer zorgdragen voor de begeleiding, de collecte, het uitreiken van gedachtenisprentjes en op de begraafplaats.

Met betrekking tot het graf moet er vaak een keuze worden gemaakt tussen een enkel en een dubbeldiep graf en grafrechten. Hierbij moet u al snel rekenen op een bedrag van € 2.500,00, bepalend hierbij is de door u gewenste begraafplaats. Over het algemeen bestaat ook de gelegenheid om (in overleg met de beheerder) een locatie van een graf te bepalen. Dat kan voor een familie heel bepalend zijn.

Afhankelijk van uw financiële middelen kunt het graf voorzien van een grafmonument. De kosten hiervan lopen uiteen van ca. € 1000,00 tot wel € 10.000 en meer. Tegen een geringe vergoeding kunnen wij het graf ook voorzien van een (tijdelijk) grafmonument, u kunt dan op een later moment een definitieve keuze maken.